Algemene voorwaarden van Mr. M.S.J. Supicic

Advocaat in het arrondissement Amsterdam

Middenweg 57 a 1098 AD Amsterdam

Mr. M.S.J. Supicic is een zelfstandig gevestigd advocaat. Mr. M.S.J. Supicic is onafhankelijk en voert voor eigen rekening en risico een praktijk en houdt kantoor in het arrondissement Amsterdam.

Mr. M.S.J. Supicic is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 66116120

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten die door cliënt aan Mr. M.S.J. Supicic worden verstrekt, alsook op rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, die direct of indirect op enigerlei wijze zijn betrokken bij de dienstverlening door Mr. M.S.J. Supicic.

De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdracht

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te worden gegeven aan en aanvaard door Mr. M.S.J. Supicic. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt.

Identiteit

Mr. M.S.J. Supicic is verplicht bij het aanvaarden van een opdracht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afschermen van onwettige activiteiten en zonder toestemming en informeren van de opdrachtgever melding te doen van ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten.

Verplichtingen van Mr. M.S.J. Supicic

Alle door Mr. M.S.J. Supicic aangegane verplichtingen in het kader van de opdracht betreffen uitstuitend inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverbintenissen. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van een opdrachtgever. Tenzij dat door Mr. M.S.J. Supicic schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

Honorarium

Tenzij anders overeengekomen wordt het honorarium van Mr. M.S.J. Supicic berekend door het overeengekomen uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal bestede uren. Alle tarieven zijn exclusief btw en verschotten. Verschotten zijn kosten van derden zoals -maar niet beperkt tot- kosten voor het opvragen van uittreksel, leges, vertaalkosten, de ambtelijke kosten van deurwaarders ten behoeve van het inleiden van procedures en het executeren van titels en griffiekosten die de rechtscolleges voor het voeren van procedures in rekening brengen.

Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van een opdracht door Mr. M.S.J. Supicic leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mr. M.S.J. Supicic wordt uitbetaald. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn volgens de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, daaraan stelt. Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Mr. M.S.J. Supicic voor die schade.

Verplichtingen van de cliënt

De cliënt vrijwaart Mr. M.S.J. Supicic tegen aanspraken van derden, redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor cliënt verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

Betaling van declaraties van Mr. M.S.J. Supicic  dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is cliënt in verzuim en is cliënt aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Mr. M.S.J. Supicic in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van cliënt zijn Mr. M.S.J. Supicic en haar Stichting Derdengelden gerechtigd voor of van cliënt ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen cliënt aan Mr. M.S.J. Supicic verschuldigd is.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Vertrouwelijkheid

Mr. M.S.J. Supicic zal alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen, tenzij deze redelijkerwijs als niet-vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst derden worden ingeschakeld, is het Mr. M.S.J. Supicic toegestaan informatie ter kennis van die derden te brengen, tenzij opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor toestemming nodig is. Op grond van wettelijke verplichtingen kan Mr. M.S.J. Supicic gehouden zijn informatie over de opdrachtgever of over uitgevoerde transacties aan derden te verstrekken zonder dat aan opdrachtgever te melden.

Inschakeling van derden 

Mr. M.S.J. Supicic is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Mr. M.S.J. Supicic in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met cliënt en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Mr. M.S.J. Supicic is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Mr. M.S.J. Supicic.

Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt willen beperken, gaat Mr. M.S.J. Supicic ervan uit en bevestigt  zo nodig, dat alle gegeven opdrachten van cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens cliënt te aanvaarden.

Diverse onderwerpen

Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Mr. M.S.J. Supicic en cliënt. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

Kantoorklachtenregeling

Op deze opdracht is van toepassing de kantoorklachtenregeling ex artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. Indien de klacht na behandeling niet is opgelost, kan deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland voor het verkrijgen van een bindende uitspraak.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Mr. M.S.J. Supicic is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Nederland.