Privacy statement

 1. M.S.J. Supicic respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan hem wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Mr. M.S.J. Supicic verwerkt.
 2. M.S.J. Supicic verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van de dienstverlening schakelt Mr. M.S.J. Supicic veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Mr. M.S.J. Supicic.
 3. M.S.J. Supicic verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden, zoals het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en het voeren van gerechtelijke procedures, het innen van declaraties, het adviseren en bemiddelen en verwijzen, het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen, marketing- en communicatie-activiteiten, werving en selectie (sollicitatie).
 4. M.S.J. Supicic verwerkt de navolgende soorten of categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt, zoals -maar niet limitatief- de voornamen, achternamen, geboortedatum, geboorteplaats, overeenkomstig de voor legitimatiedoeleinden afgegeven van overheidswege afgegeven documenten, de adresgegevens zowel overeenkomstig het brp als de feitelijke woon- en/of verblijfplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens en alle overige specifieke persoonsgegevens welke noodzakelijk dienen te worden verwerkt om de onderwerpelijke opdracht te kunnen uitvoeren.
 5. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Mr. M.S.J. Supicic omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan Mr. M.S.J. Supicic kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
 6. M.S.J. Supicic verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG, te weten een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de verkregen toestemming van de betrokkene, in geval van een gerechtvaardigd belang.
 7. M.S.J. Supicic deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk voor een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere (derde) partij namens en in opdracht van Mr. M.S.J. Supicic, zoals een IT-leverancier, maar ook voor het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij of de gemachtigde/advocaat daarvan.
 8. Daarnaast kan Mr. M.S.J. Supicic persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 9. Met de derde partij die namens en in opdracht van Mr. M.S.J. Supicic uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Mr. M.S.J. Supicic ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, IT-onderhoudsleveranciers, Softwareleveranciers (bijvoorbeeld voor de urenregistratie en het opstellen van declaraties).
 10. Met betrekking tot de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens zorgt Mr. M.S.J. Supicic, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Mr. M.S.J. Supicic gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Mr. M.S.J. Supicic in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 11. M.S.J. Supicic bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.
 12. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u sturen aan Mr. M.S.J. Supicic. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een antwoord. Aan uw verzoek zal geen of geen volledige uitvoering kunnen en mogen worden gegevens indien een wettelijke verplichting rustend op Mr. M.S.J. Supicic zich daartegen verzet. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.
 13. M.S.J. Supicic heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 14. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Mr. M.S.J. Supicic, (myriam@supicic.nl ) , Middenweg 57 a 1098 AD Amsterdam).

Inschakeling van derden 

Mr. M.S.J. Supicic is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Mr. M.S.J. Supicic in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met cliënt en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Mr. M.S.J. Supicic is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Mr. M.S.J. Supicic.

Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt willen beperken, gaat Mr. M.S.J. Supicic ervan uit en bevestigt  zo nodig, dat alle gegeven opdrachten van cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens cliënt te aanvaarden.

Diverse onderwerpen

Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Mr. M.S.J. Supicic en cliënt. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

Kantoorklachtenregeling

Op deze opdracht is van toepassing de kantoorklachtenregeling ex artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. Indien de klacht na behandeling niet is opgelost, kan deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland voor het verkrijgen van een bindende uitspraak.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Mr. M.S.J. Supicic is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Nederland.

Amsterdam, 1 januari 2021