Een (langdurig) zieke werknemer: ook door dat nare Covid virus, dat inmiddels al twee jaar rondgaat, krijgen vele werkgevers daar mee te maken.

Ik krijg momenteel aanzienlijk meer vragen over het onderwerp “arbeidsrecht en ziekte”. Een zieke werknemer, naast het menselijke aspect, kost het vaak veel geld, en negatieve energie. Zeker voor kleinere ondernemers.

De meesten weten er wel iets van, zoals de Wet Poortwachter, de re-integratieverplichtingen en na twee jaar WIA. Maar als je er in de praktijk mee te maken krijgt, met een zieke werknemer, blijken er toch vele vragen en onduidelijkheden te zijn.

Arbeidsrecht en ziekte, het blijft een ingewikkeld en vaak ook zorgelijk proces, zowel voor de zieke werknemer als voor de werkgever.

Van jou als werkgever wordt verwacht dat je er alles aan doet om je zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Net zoals van een werknemer wordt verwacht dat hij er alles aan doet om zo snel mogelijk aan het werk te gaan.

Schematisch overzicht aan het eind van deze blog: handig!

Het schematisch overzicht dat ik hieronder geef, de ziekteperiode vanaf dag 1 tot aan week 104 (2 jaar), zal verhelderend werken. In de meeste gevallen herstelt je zieke werknemer gelukkig binnen de twee jaar.  Maar het kan ook anders lopen.

Ik leg het eerst uit, wat je moet doen, in het ongelukkige geval dat je werknemer langdurig tot wel 2 jaar ziek blijft. Helemaal onder aan de blog vind je het schematisch overzicht. Handig!

Loonsanctie bij niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen!

Realiseer dat als jij, als werkgever, je niet goed aan je re-integratieverplichtingen houdt, je door het UWV een loonsanctie opgelegd kunt krijgen. Dat kan betekenen dat je loondoorbetalingsverplichting na twee jaar ziekte van je werknemer helemaal niet stopt, en dat je zelfs tot maximaal een jaar langer het loon moet doorbetalen. Daar wil je niet aan denken.

Ik schreef daar een blog over. En onder die verplichting valt ook het goed in de gaten blijven houden dat je zieke werknemer zich aan zijn re -integratieverplichtingen houdt!

Je moet er als werkgever boven op zitten, en desnoods met opschorten of stopzetten van het salaris dreigen, en en dat ook doen als je zieke werknemer zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Lees verder: vanaf dag 1 tot en met week 104 (twee jaar):

Dag 1: ziekmelding door je zieke werknemer

Je werknemer meldt zich ziek. Jij meldt dat direct bij de bedrijfsarts of de arbodienst.
Deze neemt contact op met je zieke werknemer.

Hij koppelt terug aan jou. De arts mag vanwege het medisch beroepsgeheim niets over de aard van de arbeidsongeschiktheid melden. Hij zal je vertellen wanneer jij je zieke werknemer terug kunt verwachten. Of welke aanpassingen je kunt doen, om hem (of haar) eerder aan het werk te krijgen.

Je houdt de eerste periode regelmatig contact met je werknemer: je vraagt hem hoe het gaat, en je informeert naar zijn verwachtingen, wanneer hij verwacht terug te kunnen keren. Zonder iets van druk op je zieke werknemer te leggen. Je vraagt ook niet naar de aard van zijn ongeschiktheid.

Bijna week 6: probleemanalyse door de bedrijfsarts of arbodienst

De arbodienst/bedrijfsarts ziet jouw werknemer. Hij stelt de probleemanalyse op. Dit is een rapport waarin wordt vastgesteld wat jouw medewerker kan en niet kan met zijn gezondheidstoestand.

Week 6: beginnen met het re-integratieverslag, plan van aanpak

Vanaf week 6 ga je aan de slag met het re-integratieverslag. Samen met je zieke werknemer neem je het advies van de bedrijfsarts door, en stelt aan de hand daarvan samen een plan van aanpak op: dat zijn de afspraken over de re-integratie. Dit moet uiterlijk in week 8 zijn opgesteld.

In het plan van aanpak beoordeel je in hoeverre je werknemer zijn functie kan uitoefenen, al dan niet na wat aanpassingen. Misschien kan je werknemer iets anders doen binnen je bedrijf?

Week 8: plan van aanpak is opgesteld, eventueel een casemanager aanstellen

Het plan van aanpak heb je uiterlijk in deze week samen met je zieke werknemer opgesteld.
Wijs ook een casemanager aan, die er op kan toezien of de afspraken worden nagekomen.
Zorg dat je van alle stukken en afspraken kopieën aan je werknemer overhandigt. En bewaar de originele stukken in je personeelsdossier.

 Week 14 tot einde: iedere 6 weken evaluatie met je zieke werknemer

Iedere 6 weken evalueer je met je werknemer het plan van aanpak, en stel je dat zo nodig bij. En dit is belangrijk: houd vinger aan de pols, zorg dat je zieke werknemer zich houdt aan alle gemaakte afspraken. Betrek ook de bedrijfsarts/arbodienst. Je kunt de bedrijfsarts/arbodienst ook om advies vragen wat passend werk is voor je werknemer binnen je bedrijfsvoering.

Je moet altijd kritisch en alert blijven, op je werknemer, maar ook op de door jou aangestelde bedrijfsarts/arbodienst. Je mag niet blind varen op die adviezen. Als later blijkt dat het UWV het niet eens is met de bevindingen van de arbodienst of bedrijfsarts, kan dat vervelende gevolgen hebben: tot een loonsanctie aan toe.

Laat je daarom bij twijfel ook voorlichten door een arbeidsdeskundige.  Of er niet toch mogelijkheden zijn om je werknemer binnen je bedrijf werkzaamheden te laten verrichten. Het is niet verplicht om een arbeidsdeskundige in te schakelen, maar het is wel je plicht om actief te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor je zieke werknemer om toch weer aan de slag te kunnen.

Week 42: aangifte van langdurige ziekmelding, eerste werkdag na week 42

Uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek doe je aangifte van langdurige ziekmelding. De 42e weekmelding doe je via de verzuimmelder van het werkgeversportaal.

Ondertussen blijf je samenwerken aan de re-integratie: 6 wekelijkse evaluaties, kritisch en actief blijven. Zie week 14-42.

Week 52: eerstejaarsevaluatie

Als je werknemer een jaar ziek is (52 weken) stel je samen met hem de (eerste) jaarsevaluatie op. Je evalueert het plan van aanpak.

Uiterlijk in week 52 besteed je aandacht aan “het tweede spoor”. Uiterlijk, want dit kan al vanaf week 8 als duidelijk is dat je medewerker niet meer kan terugkeren in zijn (aangepaste) functie.
Het tweede spoor loopt naast het eerste spoor. Laat je eventueel ook adviseren door een re-integratiebureau.

Week 52 tot week 88: arbeid en ziekte blijft een intensieve periode, je blijft de hele ziekteperiode iedere 6 weken evalueren met je zieke werknemer

Zie week 14 tot en met 42: de re-integratieactiviteiten gaan onverminderd door. Dus, periodiek het plan van aanpak met je zieke werknemer doorspreken, evalueren, en zo nodig bijstellen. Kritisch, ook op het advies van de bedrijfsarts, en actief blijven. Leg alles vast in de daarvoor bestemde documenten. Overhandig van alles kopieën aan je werknemer.

Week 88: je zieke werknemer mag zijn WIA aanvraag doen, uiterlijk in de 93e werkweek na zijn ziektemelding

Je zieke werknemer ontvangt bericht van het UWV: hij mag een WIA aanvraag doen: uiterlijk in de 93e werkweek na zijn arbeidsongeschiktheidsmelding.

Jij ontvangt een kopie van deze brief.

Week 91: formulier eindevaluatie

In dit formulier geef je aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Je stuurt het re-integratieverslag aan het UWV.

Zorg er voor dat je werknemer alle kopieën heeft van het re-integratieverslag. Gebruik daarvoor de formulieren van het UWV:

– Probleemanalyse en eventuele bijstellingen;
– Plan van aanpak;
– (Eerstejaars) evaluatie;
– Actueel oordeel bedrijfsarts/arbodienst;
– Eindevaluatie.

Je zieke werknemer stuurt zelf de medische informatie aan het UWV, die hij van de bedrijfsarts/arbodienst heeft ontvangen. Die informatie valt onder zijn recht op privacy. Arbeid en ziekte blijft een ingewikkeld proces.

Week 103/104: eind van de twee jaar loondoorbetaling?

UWV beoordeelt het re-integratieverslag, of jij en je werknemer zich hebben gehouden aan de re-integratieverplichtingen. Zo nee, dan kan aan jou een loonsanctie worden opgelegd, en moet je alsnog voldoen aan de verplichtingen.

Zo ja, dan houdt jouw loondoorbetalingsverplichting tijdens de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid op. Je kunt overwegen het dienstverband met je werknemer te beëindigen.

Schematisch overzicht:

ZIEKE WERKNEMER

Eerste jaar: vanaf de eerste dag dat je werknemer zich heeft ziekgemeld:

 1e dag:                                  week 8:                               week 42                              week 52                                                                                          

Tweede jaar week 52 tot en met week 104:

Week 52                                            week 88                                            week 91                               week 104

                                                                                                                                                   

                                      

                                             

Tot slot:

Als werkgever heb je re-integratieverplichtingen. Deze houden kort gezegd in dat je als werkgever er alles aan doet om je zieke werknemer aan het werk te krijgen, desnoods aangepast werk of door scholing. Ik kan me voorstellen dat er veel op je af komt, als jij te maken krijgt met een zieke werknemer. En dat je veel vragen hebt, of je wel het goede doet.

Bel of mail me bij vragen. Ik help je graag verder.

Foto: Kunst en Kadootjes, Kunsthandel annex Lijstenmakerij in Gorinchem,
en lees ook eens mijn pagina over de “Social Enterprise” The Elephant Parade, een sympathiek initiatief om aandacht te vragen voor de Aziatische olifant, die met uitsterven wordt bedreigd. Geen affliate

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: