Jan-Peter, eigenaar van een delicatessewinkel, waar ik vaak kom, vroeg mij om advies, over het ontslag van een zieke werknemer na twee jaar. Hij dacht dat door het verstrijken van de termijn van 2 jaar de arbeidsovereenkomst automatisch eindigde.

Ontslagbriefje en klaar. Dacht hij.

Dat is niet het geval

Er komt veel meer bij kijken. Lees maar mee.

Om te beginnen: als je werknemer langer dan 2 jaar ziek is, heb je het recht om de overeenkomst te beëindigen, als het niet aannemelijk is dat hij binnen 26 weken zal herstellen.

Je moet je wel goed aan je re-integratieverplichtingen hebben gehouden. Voor een werkgever houdt dat kort gezegd in dat je er alles aan hebt gedaan om je werknemer weer aan het werk te krijgen. In aangepaste vorm desnoods, of eventueel na scholing. Zijn er herplaatsingsmogelijkheden? Ook die moet je onderzocht hebben.

Schematisch overzicht vanaf dag 1, de ziekmelding tot en met week 104, de twee jaar ziekte

In dit eerdere bericht over de zieke werknemer, maakte ik een schematisch overzicht: waar moet je aan denken in de (2 jaar durende) ziekteperiode van je werknemer. Natuurlijk duurt een ziekteperiode meestal geen twee jaar. Gelukkig niet. Voor je werknemer niet, en voor jou niet. Als het dan wel gebeurt, dan is het zaak dat je de ziekteperiode goed begeleidt: dus dat je je goed aan je re-integratieverplichtingen houdt.

Loonsanctie

Dus: het eerste vereiste voor een ontslag van je zieke werknemer na twee jaar: heb je voldaan aan alle re-integratieverplichtingen?
Zo nee, dan kan het UWV beslissen dat je langer het loon door moet betalen. Je kunt een loonsanctie krijgen, die kan oplopen tot een jaar.
In die -verlengde- periode mag je je zieke werknemer niet ontslaan. Ook geen ontslag van een zieke werknemer na twee jaar. Pas als ook die verlengde periode is verstreken, kun je denken aan een ontslag.

Overleg met je werknemer

Mijn advies, als je door die twee jaar (en eventueel een verlenging) heen bent: overleg eerst met je werknemer: misschien lukt het wel om er samen uit te komen. Dan kun je bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden tot het ontslag komen: in dat geval stel je een VSO (vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst) op.
Kom je er samen niet uit, dan  moet je toestemming vragen bij het UWV voor het ontslag: met als reden: ontslag van een zieke werknemer na twee jaar.

In enkele gevallen moet je juist naar de kantonrechter. Bijvoorbeeld, als je te maken hebt met een tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid.

Het ontslag van een zieke werknemer na twee jaar: je moet je ontslagaanvraag onderbouwen

Dat doe je door het digitaal aanvraagformulier ontslag wegens langdurige werkloosheid op het werkgeversportaal van het UWV in te vullen. Je stuurt dat in met alle gevraagde bijlagen.

Je werknemer mag verweer voeren.

Het UWV toetst

  • is het opzegverbod nog van kracht?
  • kan je werknemer door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen?
  • kan je werknemer binnen 26 weken niet herstellen om zijn werk te doen?
  • of zijn werk doen in aangepaste vorm?
  • kan hij binnen een redelijke termijn herplaatst worden in een andere passende functie?
  • eventueel met behulp van scholing?
  • het UWV checkt ook of je onderneming in een groep (van ondernemingen) valt. En of het mogelijk is de zieke werknemer te herplaatsen in die groep.

Herplaatsing

Je hebt een herplaatsingsverplichting. Motiveer waarom het niet mogelijk is om je werknemer te herplaatsen in een andere passende functie. Binnen de redelijke termijn: die is net zo lang als de wettelijke opzegtermijn. Lees meer over de opzegtermijn in een eerder bericht. Behalve bij je gehandicapte werknemer (26 weken) en bij je werknemer die de AOW leeftijd heeft bereikt (1 maand).

De termijn begint te lopen vanaf de dag dat wordt beslist op de ontslagaanvraag.

Een passende functie sluit aan bij de opleiding, ervaring en capaciteit van de werknemer. Ook de inzet van scholing kan daarbij een rol spelen.

Je kijkt voor de herplaatsingsmogelijkheden naar je vacatures: de openstaande en de te verwachten vacatures.  En ook naar de arbeidsplaatsen van zogenaamde plaatsmakers. Denk aan uitzend- of oproepkrachten.

Bij die eis tot herplaatsing komt dus best veel kijken.

Stuur ook de actuele verklaring van de bedrijfsarts mee

Deze verklaring gaat over de herstelprognose van je zieke werknemer. Hij mag niet ouder zijn dan 3 maanden.  De bedrijfsarts kan een inzetbaarheidsprofiel opstellen, dat je als onderbouwing meestuurt.

Het ontslag van een zieke werknemer na twee jaar luistert nauw

Betrek je zieke werknemer ook bij de herplaatsing: je moet hem in gesprekken actief informeren over alle mogelijkheden. Die gesprekken en je eventuele aanbod leg je vast in een verslag. Dat stuur je mee.

Deskundigenadvies

Als het ontslagdossier nog vragen oproept, kan het UWV om een deskundigenadvies vragen. Dat kan zijn de eigen verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige. Dit advies is meestal doorslaggevend. Je mag nog wel reageren op het advies. Je werknemer ook.

Ontslagvergunning wordt verleend:  wegens ontslag van een zieke werknemer na twee jaar

Als het UWV overgaat tot een ontslagvergunning, moet je binnen 4 weken de arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen. Je geeft daarbij ook de reden voor opzegging op: ontslag van een zieke werknemer na twee jaar.

Doe je dat niet, dan verloopt de vergunning, en blijft het dienstverband bestaan. Je mag niet meer overgaan tot het ontslag, en je krijgt dan te maken met een slapend dienstverband.

Eventueel kun je in onderling overleg nog met je werknemer tot een oplossing komen. Maar dat gaat waarschijnlijk geld kosten.

Transitievergoeding

Over geld gesproken: ook bij een ontslag van je zieke werknemer na twee jaar, ben je een transitievergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op het laatstverdiende salaris (dus voor de ziekte) en de duur van het dienstverband.

De rekenhulp transitievergoeding geeft een indicatie hoe hoog de vergoeding kan zijn. Het blijft maatwerk. Ik help je graag bij de precieze berekening.

Compensatie transitievergoeding

Wist je trouwens dat je als werkgever in aanmerking kunt komen voor compensatie van de betaalde transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid? Doe die compensatieaanvraag binnen 6 maanden nadat je de vergoeding hebt betaald. Lees er meer over in de overheidsbrochure “regeling compensatie transitievergoeding.”

Welke opzegtermijn geldt bij het ontslag van je zieke werknemer na twee jaar?

De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband, en ook wat je daarover schriftelijk  hebt afgesproken, of wat in de CAO staat. Ik verwijs je daarvoor naar mijn blog: alles wat je wilt weten over de opzegtermijn.
De tijd van de procedure, berekend in aantal dagen, wordt van deze termijn afgetrokken. Als er maar een maand overblijft. Lees daarover in mijn bericht over de kortere opzegtermijn. 

Tot slot:

Er komt veel bij kijken, bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ik kan me voorstellen dat dit onderwerp vele vragen bij je oproept, als je daadwerkelijk te maken hebt met een langdurig zieke werknemer. Wil je weten of je de re-integratie goed begeleidt, of hoe je de ontslagaanvraag moet onderbouwen? Of heb je nog andere vragen?

Bel of mail me. Ik denk graag met je mee.

Foto: Kunst en Kadootjes, Kunsthandel annex Lijstenmakerij in Gorinchem,
en lees ook eens mijn pagina over de “Social Enterprise” The Elephant Parade, een sympathiek initiatief om aandacht te vragen voor de Aziatische olifant, die met uitsterven wordt bedreigd.

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: